Category: Orta Asya Türk Sanatı

Eski Türk Topluluklarının Müzik Kültürü

Medeniyet tarihinde Türklerin varlıklarını göstermeleri, Hunların henüz kurulmadığı dönemlere uzanır. Altayların ise Hunlardan daha önce yaşadığı düşünülerek Türklerin kültür tarihlerinin başlamasına vesile olmuş ilk medeniyet olduğu kabul edilmektedir. Altaylar; Kazakistan, Türkistan, Güney Rusya, Volga...

Türk Müzik Kültürünün Kökeni

Türkler, İslamiyet öncesi ve sonrasında tapınmada, savaş törenlerinde, eğlence ve dinlencede, küçük çocukları uyutmada müzikten yararlanmış ve bunu sonraki kuşaklara aktarmışlardır. Bu öğretiler sonucunda oluşan birikimler birey, toplum ve devlet yaşamını geliştirmiştir. Eski Türk...

Uygur Sanatının Özellikleri

Uygurlar, Orta Asya’da refah ve hoşgörünün geliştiği zengin bir kültür oluşturmuşlardır. Maniheizm ve Budizm başta olmak üzere birçok dinî inanışın barış içinde bir arada yaşamasını sağlamışlardır Kutluk Bilge Kağan tarafından 744’te kurulan Uygur Devleti’nin...

Göktürk Sanatının Özellikleri

Asya Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti olan Göktürkler, 552’de Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. 659’da yıkılan I. Göktürk Devleti, 682’de II. Göktürk (Kutluk ) Devleti adıyla yeniden kurulmuş; fakat 744’te...

Hun Sanatının Özellikleri

Orta Asya’da Anav, Karasuk, Taştık,Afanesyevo gibi kültürler ile Hun, Göktürk ve Uygurlardan kalan eserler Orta Asya Türk sanatının ilk örneklerini oluşturmaktadır. Bilinen en eski Türk devletini Asya Hunları kurmuştur. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk...

Orta Asya Türk Sanatının Özellikleri

Orta Asya’da yaşayan toplumların kültürel geçmişleri MÖ 5.000’lere kadar uzanmaktadır. Burada erken dönemlerden itibaren göçebe bozkır kültürü ile Orta Asya vahalarının yerleşik kültürünün izleri görülmektedir. Orta Asya’da yaşayan ve tarihin en köklü milletlerinden olan...