Sanatsal

Mısır Sanatı

Mezopotamya’da olduğu gibi Mısır’da da tarımda doğanın yarattığı bu su taşkınlarından yaşam bulan vadide görkemli Mısır kültürü oluşmuştur. Nil; tarımda, yaşamda ve inançta Mısır uygarlığının tümü anlamına gelir. Nil Vadisi’nin batı sınırını dağlık olan...

Elam Sanatı

Mezopotamya’nın güneydoğusundaki yüksek bölgelere Elam adı verilmiştir. MÖ 3000 yıllarında Elam Bölgesi’nde çeşitli prenslikler kurulmuştur. Bu prensliklerin her birinin ayrı bir hükümdarı vardır. MÖ 2700’lü yıllarda tüm prenslikler birleşerek Elam Devleti kurulmuş ve devletin...

Babil Sanatı

Sami ırkından gelen Amurrular, MÖ 2000 dolaylarında Babil kentine yerleşmişler ve zamanla Asurluları egemenlikleri alarak Babil Devleti’ni kurmuşlardır. Güney Mezopotamya’da uzun süre varlığını sürdüren Krallık; Eski, Orta ve Yeni Babil Krallığı olmak üzere üç...

Asur Sanatı

Akadların ve arkasından da Amurruların gelişinden itibaren yavaş yavaş Mezopotamya’nın tümüne yayılan Sami kökenli toplumlar, iki bölgede uzun süre devam edecek siyasal ve kültürel merkezler oluşturmuşlardır. Bu merkezlerden kuzeyde yer alan Asur, güneyde eski...

Akad Sanatı

Suriye’den Fırat Nehri’ni izleyerek Sümer ülkesine gelmiş olan Sami kökenli Akadlar’ın, Mezopotamya’ya göçlerinin başlangıcı konusunda yeterince bilgi yoktur. Fakat göçlerinin yüzyıllarca sürdüğü anlaşılmaktadır. Akadlar, egemen bir güç haline gelinceye kadar Sümer kent kültürünü özümsemiş...

Sümer Sanatı

Mezopotamya’da ilk sanat eserlerini meydana getirenler, MÖ 4000’li yıllarda göçlerle gelerek bu topraklara yerleşen Sümerlerdir. İndus Nehri veya Kafkasya üzerinden geldikleri tahmin edilen Sümerlerin bu bölgeye gelmeleri, Yakındoğu’nun siyasal yapısını ve kültürünü derinden etkilemiştir....

Anadolu’da Tarih Öncesi Çağlarda Sanat

Sanat, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanın yaşam mücadelesi, yaşadığı çevre, yaşam şeklinde meydana gelen değişimler, ihtiyaçlar vb. faktörler sanatın doğmasında, gelişmesinde ve şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle insanlığın serüvenine...

Mimari Ögeler Nelerdir?

Çağlar boyunca insanoğlu çeşitli yapı malzemeleri kullanarak yaptığı mimari eserlerin üzerini taşıyıcı ögeler ve örtü sistemleri ile kapatmak için çeşitli çözümler üretmiştir. Bu çözümleri üretirken sürekli taşıyıcılar (strüktür) olarak sütun ve ayakları, örtü ögeleri...

Mimarlıkta Biçimlendirici Faktörler Nelerdir?

Mimarlık; insanın barınma, eğlenme, çalışma, savunma, ibadet gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere belli ölçü ve kurallar çerçevesinde fiziksel çevrenin mekân olarak düzenlenmesidir. Mekân, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan...