Category: Klasik Türk İslam Sanatı

Türkmen Döneminde Minyatür Sanatı

Türkmen Döneminde Minyatür Sanatı

SAFEVİ EKOLÜ Safeviler zamanında nakış sanatının merkezi, Horasan’dan Tebriz’e geçiyor. Herat’da ayrı bir merkez olarak devam ediyor. Bu çığırın başında Bihzad geliyor. 1510 sıralarında Safevilerden Şah İsmail (1502-1524) Herat’ı zaptedince, Bihzad Tebriz’e geçer ve...

Timur Döneminde Minyatür Sanatı

Timur Döneminde Minyatür Sanatı

HERAT EKOLÜ Bağdat’ı 1401’de zapteden Timur, yazılı kaynaklardan öğrendiğimize göre, birçok ressamı Bağdat’tan yanına alarak yeni kültür merkezi olan Semerkand’a götürmüştür. Timur’dan sonra gelenler, resmi teşvik hususunda daha az gayret göstermediler, ama sanat merkezi...

İlhanlı Devleti’nde Minyatür Sanatı

İlhanlı Devleti’nde Minyatür Sanatı

ŞİRAZ EKOLÜ Moğol devrinin bilinen ilk resimli yazması İbni Bahtişun’un meşhur Menafiul-Hayvan adlı eserinin Farsça nüshasıdır. 1295 yıllarında Tebriz’de hazırlanan bu eser, New York Pierpont Morgan Library’de bulunmaktadır. Yazmadaki, değişik ellerden çıkan doksan dört...

Selçuklularda Minyatür Sanatı

Selçuklularda Minyatür Sanatı

BAĞDAT EKOLÜ Resimli kitap sanatı Batı Türkistan’da gelişmiş, Selçuklu Başbuğlarının emrinde çalışan Uygur yazıcıları tarafından İran bölgesine sokulmuş, Bağdat’a yayılarak, Avrupa’nın “Bağdat Çığırı” diye andıkları çığırı açmıştır. Selçuklular devrindeki minyatürlerin, egemenlikleri altında bulunan yerlerde,...

Uygur Devleti’nde Minyatür Sanatı

Uygur Devleti’nde Minyatür Sanatı

Eski Türk sanatının mümessilleri Uygur Türkleridir. Orta Asya’da köklü kültürü ile tarihte derin bir iz bırakmış olan Uygur Türkleri, güzel sanatlar, özellikle resim ve minyatür sanatı sahasında önemli bir yer işgal etmişlerdir. Orta Asya’da...

Ebru Sanatının Tarihçesi

Ebru Sanatının Tarihçesi

Türk el sanatının önemli bir dalı olan ebruculuğun hangi tarihte başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ebruya çok eski tarihli el yazması kitapların yan kağıtlarında (kapak ile kitabı birbirine bağlayan kağıt) rastlıyoruz. Fakat bu kitaplar yüzyıllardan...

Ebru Yapımı, Ebru Sanatı Nasıl Yapılır?

Ebru Yapımı, Ebru Sanatı Nasıl Yapılır?

Ebru yapılacak yerin temiz, havalandırılabilir ve  ısı derecesi 20 0C ‘ı geçmeyecek şekilde olması lazımdır. Isı derecesi yüksek olan yerde ebru yapılmaz. Çünkü sıcakta kitrenin biyolojik muvazenesi bozulur. Bozuk kitre ile de ebru yapılamaz....

Atatürk ve Sanat

Atatürk ve Sanat

Genç Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında ve Kurtuluş Savaşı için başlama gongunu çaldığında ne arkasında donanımlı, tam teçhizatlı bir ordu, ne bir büyük rütbe, ne bir dini sıfat, ne de tonlarca külçe altın vardı. O...

Anadolu Selçukluları’nda Minyatür Sanatı

Anadolu Selçukluları’nda Minyatür Sanatı

Minyatür İran’la beraber Anadolu Selçuklularının resim sanatında geçerli olan etki kaynaklarından biri de Bizans’tır. Bizans resim kaynakları da Selçuklu resim sanatında yeterince etkinlik gösterebilmiştir. 1271 yılında Konya Aksaray’ında Nasrettin Sivasi tarafından kaleme alınmış olan...

Anadolu Selçukluları’nda Çini Sanatı

Anadolu Selçukluları’nda Çini Sanatı

Pişmiş toprak yapı malzemesinin, yani genellikle tuğlanın yüzünü dekoratif, belki de koruyucu nedenlerle sırlamak Mezopotamya’da Sümer uygarlığına dayanan eski bir tekniktir. Babil’de büyük duvar yüzeyleri sırlı tuğla ile kaplanıyordu. Abbasiler çağında bu teknik yeniden...