Category: Müzik

Türk Müzik Kültürünün Kökeni

Türkler, İslamiyet öncesi ve sonrasında tapınmada, savaş törenlerinde, eğlence ve dinlencede, küçük çocukları uyutmada müzikten yararlanmış ve bunu sonraki kuşaklara aktarmışlardır. Bu öğretiler sonucunda oluşan birikimler birey, toplum ve devlet yaşamını geliştirmiştir. Eski Türk...

Dünya Müzik Türleri Nelerdir?

Dünya müzik türleri; dünya genelinde yaygınlaşan, milletler ve toplumlar tarafından kabul gören müzik çeşitlerinden oluşur. Müzik türleri insanların kültürlerini etkilemiştir. Kültürler arası etkileşim, bölgesel müziklere dünya müziği olma yolunu açmıştır. Müzik türlerinin başlıcaları şunlardır:...

Arap Müziğinin Özellikleri

Hicaz, Yemen, Suriye, Irak, Mısır ve İspanya Arap dilinin yaygın kullanıldığı yerlerdir. Buralarda gelişen sanat, Arap sanatı adıyla anılır. Mimarlıkta ve öteki sanat dallarında görülen Arap sanatının en büyük özelliği arabesk denilen motiflerle bezenmiş...

Yunan Müziğinin Özellikleri

Yazılı yapıtlar, anıtlar ve belgeler yardımıyla eski Yunanlıların müzik sistemi, müzik yazısı ve müzik estetiği hakkında bilgiler bugüne kadar gelmiştir. MÖ 9. yüzyılda ortaya çıkmış destanlar İlyada ve Odisseia büyük ozan Homeros (Homeros) tarafından...

Mısır Müziğinin Özellikleri

Eski Mısır’daki müzik yaşamı ile ilgili bilgiler arkeoloji yardımıyla öğrenilebilir. Eski Mısır’ın büyük bir medeniyete sahip olduğu, günümüze kadar gelen anıtlardan ve kabartmalardan anlaşılmaktadır. Buna göre Mısır medeniyeti oldukça gelişmiş bir müziğe sahiptir. Mısır...

Müzik Yazıları: Harfler, Notalar ve Tabulaturlar

Bugün hakkında bilgi sahibi olunan tarihsel müzik yazısı sayısı oldukça sınırlıdır. Bu yazılar hakkındaki bilgi geriye doğru gidildikçe azalır. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz müzik yazıları incelendiğinde dizgesel açıdan üç gruba ayrıldıkları görülür (Şekil 3.1,...

Müziğin Temel Ögeleri Nelerdir?

Ritim, melodi ve armoni müziğin içeriğini oluşturur. Müzikte ritim ve melodi iki ana ögedir. Doğadaki her ses müzik değildir. Fakat ses ve ritim beraber kullanıldığında müzik ortaya çıkar. İşitsel sanatlardan olan müzik, zamana dayalı...