Category: Sanat Akımları

Dada Hareketi (Dadaizm) Nedir, Ne Demektir?

1. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığıyla birlikte geleneksel sanatın işlevini yerine getirmediği fark edilmiş ve birtakım insanların tekelinde oluşan bir süreç hâline gelen sanat, hayattan bağlarını neredeyse koparmıştır. Tarihsel süreçte yaşanan olayları öğrenmek, bireyin yaşama ve...

Konstrüktivizm (Yapıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Sanat ve yaşam ilişkisi bütün Avrupa’da olduğu gibi Rusya’da da temel sorun olarak görülmüştür. Rusya’da da sanatın yaşama girmesi ve yaşamdan uzak kalmaması istenmiş, sanatın taklit etmesi değil gerçeği vermesi beklenmiştir. 1914’te Moskova ve...

Süprematizm Nedir, Ne Demektir?

Süprematizmde görünen dünya, tek başına bir anlam ifade etmez, önemli olan duygudur ve duygu, onu uyandıran çevreden bağımsızdır. Süprematizme göre amacı görünen dünyayı betimlemek olan izlenimcilik ve kübizm akımlarının sanatla hiçbir ilgisi yoktur. Bir...

Soyut Ekspresyonizm (Soyut Dışavurumculuk) Nedir, Ne Demektir?

Dışavurumculuk, 1905’te Almanya’da ortaya çıkan ve 1925’e kadar devam eden bir akımdır. Soyut dışavurum tanımlamasında “dışavurum” sözcüğünün açıklanması gereklidir. Soyut dışavurumculuğun alt yapısını, dışavurumculuk sanat akımının oluşturduğu söylenebilir. Her iki akımın da en belirgin...

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir, Ne Demektir?

Ekspresyonizm teriminin Almanya’da yayımlanan “Soyutlama ve Etki” adlı kitabın yazarı Worringer tarafından ilk olarak 1911’de kullanıldığı ileri sürülmektedir. Buna karşılık ilk olarak 1910’da Paul Casier (Kasiye)’ye yöneltilen bir soru üzerine Pechstein (Peştayn)’ın resmi için...

Fütürizm (Gelecekçilik) Nedir, Ne Demektir?

Fütürizm, Paris’te yayımlanan Figaro gazetesinin 20 Şubat 1909 tarihli baskısında, İtalyan şair ve yazar Filippo Tommaso Marinetti’nin yazdığı bir bildiriyle dünyaya duyurulmuştur. Marinetti, bildirisinde hızı ve saldırganlığı, yurtseverlik ile savaşı yücelterek geçmişle bütün bağların...

Kübizm Nedir, Ne Demektir?

Kübistler, erken Rönesans sanatçısı Giotto’dan bu yana kabul edilen tek bakış noktasını kırmış, resim sanatında hacmi, objeyi çeşitli açılardan göstererek elde etmişlerdir. Kübistler, hacmi önce düşüncelerinde farklı geometrik parçalara bölmüş ve bunları paralel planda...

Fovizm Nedir, Ne Demektir?

Paris’te Sonbahar Salonu’nun 1905 sergisinde Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Vlaminck (Moris Vilamink) ve başka ressamların resimleri sergileniyordu. İzlenimci akımla birlikte değişen sanat anlayışına yeni yeni alışan sanat izleyicisi, sergilenen resimleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyordu....

Neoempresyonizm (Yeni İzlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

İzlenimcilerin 1886’da düzenledikleri sergide bazı sanatçıların farklı anlayışlara yöneldiği ve akımdan kopmaların başladığı fark edilmiştir. Georges Seurat (Jorj Söra,1859-1891) ve Paul Signac (Pol Sinyak,1863-1934) ise yeni geliştirdikleri üsluplarıyla dikkat çekmiştir. Georges Seurat, optik bilimindeki...

Postempresyonizm (İleri İzlenimcilik) Nedir, Ne Demektir?

İleri izlenimcilik akımı, 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da izlenimcilik akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İleri izlenimci sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamış ancak bu akımın sınırlarını aşmayı ve resimlerinde özgün anlatıma ulaşmayı amaçlamışlardır. İzlenimciliğin canlı ve...