Category: Sanat Tarihi

Orta Çağ Sanatı

Ortaçağ sanatı, Hırıstiyanlığın yayıldığı ülkelerde doğmuş ve onun hizmetinde gelişmiş olan dinsel nitelikli bir sanattır. Roma İmparatorluğu 4.yüzyılda Hıristiyan dinini kabulünden sonra ikiye ayrılınca, Ortaçağ sanatı da Batı ve Doğu Hıristiyan Sanatı olmak üzere...

Asurlarda Sanat, Asur Sanatı

Dicle ve zap ırmağı arasına yerleşen Asurlarda şehir ve sarayların mimarlığı yarı askeri,yarı,dini  karakter btaşımaktadır.Bir asur sarayı,baş tanrı Asur ve onun yeryüzündeki temsilcisi kralın  bir orgugahıdır. Mısır yöresindeki 2.Sargon`un  sarayı surlarla çevrili olup, saray ...

Babil Sanatı

Babil şehri bir kültür merkezi olmuş ve komşu ülkelerin sanatına etkiler yapmıştır. En parlak devri MÖ 7. yy. sonlarından 6 yy. ortalarına kadardır. Bu devirde şehrin etrafı kale şeklinde ve 45 km uzunluğunda bir...

Akadlarda Sanat, Akad Sanatı

Mimarlığı hakkında bir bilgiye sahip değiliz ama heykel sanatının oldukça yüksek bir düzeyde olduğunu görürüz. Akad devletinin başında  tanrılaştırılmış bir kral bulunmaktadır. Plastik anlatıma  ve süslemeye çok önem verilmiştir. Kabartmaların konusu  kahramanlıktır. Üzerinde daima...

Sümerler’de Sanat, Sümer Sanatı

Sümer heykeltıraşlığı Sümer sanatında önemli bir yer tutar. Heykellerle ortak tip dolgun çehre,oval yüz, iri gözler, kalın kaşlar,sıkı kapatılmıs bir ağız biçimdedir. Ufukta bulunan bir kadın başı buna tipik bir örnektir. Sümerli heykeltıraş için...

Mezopotamya’da Sanat, Mezopotamya Sanatı

Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki  ki bölgede yasanların bıraktığı eserlere Mezopotamya  sanatı oluşmuştur. Bölgenin eklim malzeme ve yasam koşulları  nedeniyle  sanatları Mısır kadar genişlemiştir.  Mezopotamya sanatı da  bütün o çağ insanları gibi  tapınak doğrusu...

Sanat ve Toplum İlişkisi

Sanat, insanoğlunun ortaya çıkışıyla birlikte kendini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Paleotik dönemdeki mağara resimlerinden günümüze değin sanat sürekli olarak evrim geçirmektedir. Evrimin gerçekleşmesinde bir çok faktör ele alınabilir. Bunlar; savaşlar, dinler ve...

Din ve Mitolojinin Sanatsal Önemi

Tarihsel akış içerisinde güzel sanatların bünyesindeki sanatçılar, sanat yapıtlarının birbirleri ile ve başka kültür çevrelerinin yapıtları ile ilişkilerini inceleyip resimlerine yansıttılar. Her milletin kendine göre bir mitolojisi vardır. Türk, Mısır, Yunan, Hint, Çin, İran...

Sanatta Teknolojinin, Teknolojide Sanatın Yeri

Çağdaş sanat, günümüzde her zamankinden daha fazla yaşam biçimleri ve yaşayış tarzlarına yakındır. Bu yakınlık sonucunda da teknoloji sanatın, sanat da teknolojinin içine girdi. Teknolojinin gelişimi ile üretilen yeni ürünler, çağdaş sanat eserlerinde, sanatçılar...