Sanatsal

Yunan Heykel Sanatı

Yunan Heykel Sanatı

Yunnalılar ilk zamanlarda kil,taş,kemik,fildişi tunç gibi maddelerden ilkel heykelcilikler ortaya koymuşlar ve zamanla bunu gerçekleştirmişlerdir. B.C.7.YY`dan itibaren  anıtsal taş mimarlığının ortaya çıkması ve taş tapınaklarının yapılması bu yapıların alınlılık,metop ve frizlerinin kabartmalarla süslenmesi senda`ların...

Yunan Tapınak Mimarisi

Yunan Tapınak Mimarisi

Yunan sanatının esas yapı biçimi, tapınaktır. Tapınak tanrının evi olarak sayılır.Tanrıya ait kutsal eşyaların ve tanrı heykelini korumak üzere yapılmıştır.Bu nedenle kilise veya camii gibi ibadet edilecek yer değildir. Tapınak,Megaron ev tipinden tgeçmiştir. Ortada...

Asurlarda Sanat, Asur Sanatı

Asurlarda Sanat, Asur Sanatı

Dicle ve zap ırmağı arasına yerleşen Asurlarda şehir ve sarayların mimarlığı yarı askeri,yarı,dini  karakter btaşımaktadır.Bir asur sarayı,baş tanrı Asur ve onun yeryüzündeki temsilcisi kralın  bir orgugahıdır. Mısır yöresindeki 2.Sargon`un  sarayı surlarla çevrili olup, saray ...

Babil Sanatı

Babil Sanatı

Babil şehri bir kültür merkezi olmuş ve komşu ülkelerin sanatına etkiler yapmıştır. En parlak devri MÖ 7. yy. sonlarından 6 yy. ortalarına kadardır. Bu devirde şehrin etrafı kale şeklinde ve 45 km uzunluğunda bir...

Akadlarda Sanat, Akad Sanatı

Akadlarda Sanat, Akad Sanatı

Mimarlığı hakkında bir bilgiye sahip değiliz ama heykel sanatının oldukça yüksek bir düzeyde olduğunu görürüz. Akad devletinin başında  tanrılaştırılmış bir kral bulunmaktadır. Plastik anlatıma  ve süslemeye çok önem verilmiştir. Kabartmaların konusu  kahramanlıktır. Üzerinde daima...

Sümerler’de Sanat, Sümer Sanatı

Sümerler’de Sanat, Sümer Sanatı

Sümer heykeltıraşlığı Sümer sanatında önemli bir yer tutar. Heykellerle ortak tip dolgun çehre,oval yüz, iri gözler, kalın kaşlar,sıkı kapatılmıs bir ağız biçimdedir. Ufukta bulunan bir kadın başı buna tipik bir örnektir. Sümerli heykeltıraş için...

Mezopotamya’da Sanat, Mezopotamya Sanatı

Mezopotamya’da Sanat, Mezopotamya Sanatı

Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki  ki bölgede yasanların bıraktığı eserlere Mezopotamya  sanatı oluşmuştur. Bölgenin eklim malzeme ve yasam koşulları  nedeniyle  sanatları Mısır kadar genişlemiştir.  Mezopotamya sanatı da  bütün o çağ insanları gibi  tapınak doğrusu...

Dadaizm ve Sürrealizm İlişkisi

Dadaizm ve Sürrealizm İlişkisi

1916 yılında  Zurich’de bir grup sanatçı ve yazar Cabaret Voltaire’i kurmuşlar ve Dada adını vermişlerdir. Dada hareketi Amerika’da, Almaya’da, savaş sonrası Fransa’da geçerli olmuştur. Savaş sonu Paris Dada’nın merkezi olmuş, Breton, Aragon, Eluard gibi...

Sürrealist Devrimler

Sürrealist Devrimler

Bir  sanat akımının belirgin ürünleri olan yazılı ve çizili yapıtlar, broşürler, bildiriler ve dergiler, yani bir grubun birlikte sürdürdüğü yaşamın canlılığını yansıtan her şey, açıkça ortaya çıkabildiği halde, o akımın gelişimde önemli rol oynamış...

Sanat ve Toplum İlişkisi

Sanat ve Toplum İlişkisi

Sanat, insanoğlunun ortaya çıkışıyla birlikte kendini ifade etme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Paleotik dönemdeki mağara resimlerinden günümüze değin sanat sürekli olarak evrim geçirmektedir. Evrimin gerçekleşmesinde bir çok faktör ele alınabilir. Bunlar; savaşlar, dinler ve...