Foto Gerçekçilik (Hiperrealizm) Nedir, Ne Demektir?

1960’lı yıllarda ABD’de ortaya çıkan foto gerçekçilik akımı için hiper gerçekçilik (hyper realism), süper gerçekçilik (super realism), keskin odak gerçekçiliği (sharp focus realism) gibi adlar da kullanılmaktadır. Sanatçılar, üzerinde çalıştıkları fotoğrafı hiç değiştirmeden, herhangi...

Oluşum (Happening) Sanatı Nedir, Ne Demektir?

1950’li yılların sonlarına doğru Avrupa ve ABD’de ilk örnekleri görülen oluşum sanatı, zamanla yaygınlaşmaya başlamıştır. Oluşum sanatını resmî olarak tanımlayan hiçbir bildiri, makale veya manifesto olmadığından farklı ve belirli disiplinlerden uzak biçimlerde uygulanabilir. Oluşum...

Pop Sanatı (Pop Art) Nedir, Ne Demektir?

Pop sanatı, önce İngiltere’de, ardından da ABD’de birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan, var olan malzeme ve nesneleri kullanarak tüketim dünyasına göndermede bulunan bir akımdır. Pop sanatı çalışmalarında toplumda tanınan, ilgi duyulan kişi ve nesnelere...

Çağdaş Mimari

İlk ve Orta Çağ mimarisinin genel özellikleri kilise, mabet gibi dinî yapılardan izlenmektedir. Rönesans ve Barok Dönem mimarisinin genel özellikleri ise dinî yapıların yanında saray ve şatolarda görülmektedir. 19. yüzyılda sanayi devrimindeki gelişmelere bağlı...

Çağdaş Heykel Sanatı

Çağdaş heykel sanatını geleneksel heykel sanatından ayıran en önemli özellikler arasında konuların daha özgürce seçilmesi ve teknolojideki gelişmeler sayesinde olanakların gelişmesi sayılabilir. Heykel sanatında bilinen doğa formları özgür bir biçimde işlenmiş ve sanatçının iç...

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Nedir, Ne Demektir?

Dada hareketi, sürrealizm akımının doğmasında önemli bir etkendir. Dadaizm gibi sürrealizm de sanatta her şeyi yok etmeyi amaçlamıştır. Akıma adını Apollinaire vermiştir. Sürrealizm, bilimsel bulgulardan hareketle bilinçaltının sırlarla dolu dünyasını inceleyerek yeni bir yol...

Dada Hareketi (Dadaizm) Nedir, Ne Demektir?

1. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığıyla birlikte geleneksel sanatın işlevini yerine getirmediği fark edilmiş ve birtakım insanların tekelinde oluşan bir süreç hâline gelen sanat, hayattan bağlarını neredeyse koparmıştır. Tarihsel süreçte yaşanan olayları öğrenmek, bireyin yaşama ve...

Konstrüktivizm (Yapıcılık) Nedir, Ne Demektir?

Sanat ve yaşam ilişkisi bütün Avrupa’da olduğu gibi Rusya’da da temel sorun olarak görülmüştür. Rusya’da da sanatın yaşama girmesi ve yaşamdan uzak kalmaması istenmiş, sanatın taklit etmesi değil gerçeği vermesi beklenmiştir. 1914’te Moskova ve...

Süprematizm Nedir, Ne Demektir?

Süprematizmde görünen dünya, tek başına bir anlam ifade etmez, önemli olan duygudur ve duygu, onu uyandıran çevreden bağımsızdır. Süprematizme göre amacı görünen dünyayı betimlemek olan izlenimcilik ve kübizm akımlarının sanatla hiçbir ilgisi yoktur. Bir...

Soyut Ekspresyonizm (Soyut Dışavurumculuk) Nedir, Ne Demektir?

Dışavurumculuk, 1905’te Almanya’da ortaya çıkan ve 1925’e kadar devam eden bir akımdır. Soyut dışavurum tanımlamasında “dışavurum” sözcüğünün açıklanması gereklidir. Soyut dışavurumculuğun alt yapısını, dışavurumculuk sanat akımının oluşturduğu söylenebilir. Her iki akımın da en belirgin...